Ἡγετῶν ὑγεία λαῶν εὑημερία+

Ἡγετῶν ὑγεία λαῶν εὑημερία