Συναλληλία ή ατομικισμός+

Συναλληλία ή ατομικισμός