Νέ­ος, ἀ­πό τήν Κεν­τρι­κή Ἑλ­λά­δα, ζοῦ­σε μέ­σα στήν ἄ­γνοι­α καί τήν ἁ­μαρ­τί­α. Ὄ­χι ἁ­πλῶς δέν εἶ­χε τήν πα­ρα­μι­κρή σχέ­ση μέ τήν Ἐκ­κλη­σί­α, ἀλ­λά ἐ­πί ἔ­τη συ­ζοῦ­σε μέ ἀλ­λο­δα­πή φί­λη του χω­ρίς τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ γά­μου. Ὅ­λως τυ­χαί­ως ἔ­πε­σαν στά χέ­ρια του οἱ «Ἐ­πι­στο­λές» τοῦ Γέ­ρον­τα. Ἀ­πό τήν ἀ­νά­γνω­ση κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά συγ­κλο­νί­στη­κε. «Μοῦ ἔ­πε­σε κε­ραυ­νός», ὡ­μο­λο­γοῦ­σε. Ὄ­χι μό­νον ἀ­πο­φά­σι­σε νά ἀλ­λά­ξη ζω­ή, ἀλ­λά καί τοῦ δη­μι­ουρ­γή­θη­κε ἔν­το­νη ἡ ἐ­πι­θυ­μί­α γιά τόν μο­να­χι­σμό.

Ἔ­σπευ­σε, βρῆ­κε κα­λό Πνευ­μα­τι­κό καί με­τά ἀ­πό πλή­ρη συν­τρι­βή εἰ­λι­κρι­νή ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση, ἐ­ξέ­φρα­σε καί τόν θεῖ­ο πό­θο του. Ἀλ­λά ὁ δι­α­κρι­τι­κός Πνευ­μα­τι­κός, με­τά τήν εὐ­χή τῆς ἀ­φέ­σε­ως καί τίς σχε­τι­κές συμ­βου­λές του, τοῦ ἐ­ξή­γη­σε ὅ­τι αὐ­τό δέν ἦ­ταν ὀρ­θό, ἐ­πει­δή ἡ φί­λη του εἶ­χε συλ­λά­βει. «Δέν μπο­ρεῖς νά τήν πα­ρα­τή­σης τώ­ρα. Θά κά­νης μί­α χρι­στι­α­νι­κή οἰ­κο­γέ­νεια. Αὐ­τό εἶ­ναι τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ», τόν συμ­βού­λευ­σε πα­τρι­κά. Ἔ­κα­νε ὑ­πα­κο­ή. Ἀλ­λά προ­σπα­θεῖ ἡ νέ­α του οἰ­κο­γε­νεια­κή ζω­ή, νά συγ­γε­νεύ­η ὅ­σο γί­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο μέ τόν μο­να­χι­σμό. Ἀ­γω­νί­ζε­ται μέ τίς νη­στεῖ­ες, τίς ἀ­κο­λου­θί­ες, τήν εὐ­χή, τήν τή­ρη­ση τοῦ νοῦ…

Αὐ­τός, πού λί­γο πρίν δέν ἤ­ξε­ρε τί­πο­τε ἀ­πό αὐ­τά. Καί δο­ξά­ζει τόν Θε­ό. Καί εὐ­χα­ρι­στεῖ τόν Γέ­ρον­τα, τήν βο­ή­θεια τοῦ ὁ­ποί­ου καί στήν συ­νέ­χεια ἐ­πι­κα­λεῖ­ται καί ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως δέ­χτη­κε μέ θαυ­μα­στό καί ἐ­ναρ­γῆ τρό­πο, ὅ­πως προ­σω­πι­κά κα­τέ­θε­σε.

Ἴ­σως θε­ω­ρη­θῆ πλε­ο­να­σμός, ἀλ­λά θά πρέ­πη νά ὑ­πο­γραμ­μι­σθῆ ὁ ὅ­λως χα­ρι­σμα­τι­κός –καί ὄ­χι διά τῆς λο­γι­κῆς ἤ τοῦ συ­ναι­σθή­μα­τος– τρό­πος ἐ­νερ­γεί­ας τοῦ Γέ­ρον­τα. Δε­δο­μέ­νου ὅ­τι, ἕ­ναν ἄ­σχε­το ἀ­πό πνευ­μα­τι­κή ζω­ή, τό συγ­κε­κρι­μέ­νο βι­βλί­ο λό­γῳ τοῦ βά­θους του καί τοῦ θε­ω­ρηρ­τι­κοῦ χα­ρα­κτῆ­ρος του, λο­γι­κά θά τόν ἀ­πω­θοῦ­σε. Ὅ­πως ἴ­σως δέν θά συ­νέ­βαι­νε λ.χ. μέ τόν «Βί­ο τοῦ ὁ­σί­ου Ἀρ­σε­νί­ου» ἤ τό «Ἁ­γι­ο­ρεῖ­ται Πα­τέ­ρες…» ἤ μέ μί­α συλ­λο­γή μαρ­τυ­ρι­ῶν καί θαυ­μά­των τοῦ Γέ­ρον­τα, ἐμ­πλου­τι­σμέ­νη μά­λι­στα μέ ἀρ­κε­τές φω­το­γρα­φί­ες. Σέ πε­ρι­πτώ­σεις ὅ­μως, ὅ­πως ἡ ἀ­νω­τέ­ρω, δέν δροῦν ἐ­ξω­τε­ρι­κά ἀν­θρώ­πι­να στοι­χεῖ­α οὔ­τε ἁ­πλῶς μό­νο ὁ χα­ρι­τω­μέ­νος λό­γος τοῦ Γέ­ρον­τα, ἀλ­λά κυ­ρί­ως ἡ χα­ρι­σμα­τι­κή παρ­ρη­σί­α τῶν πρε­σβει­ῶν του.

Περιοδικό ΄΄Ἐρῶ΄΄

 

 

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?