Αρχιμ. Σωφρονίου του Essex

Η γλώσσα των ανθρωπίνων λέξεων και εννοιών δίδει πολύ περιορισμένην δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός εις τον άλλον. Απαραίτητος προϋπόθεσις της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι η κοινότης ή η ταυτότης πείρας. Εφ’ όσον δεν υπάρχει αυτή η κοινότης, δεν κατορθούται η αμοιβαία κατανόησις, διότι το περιεχόμενον των εννοιών, δι’ ων πάντες ημεις εκφραζόμεθα, είναι αντίστοιχον πρός την έκτασιν της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας εκάστου προσώπου.

Εις κάθε έννοιαν έκαστος εξ ημών εγκλείει τον όγκον της πείρας του, και δια τούτο οι πάντες αφεύκτως ομιλουμεν διαφόρους γλώσσας. Λόγω όμως του ομοουσίου του ανθρώπινου γένους είναι δυνατόν και δια του λόγου να προκαλέσης νέαν τινά εμπειρίαν εις την ψυχή του ακούοντος, ούτως ως να εγέννας εν αυτώ νέαν ζωήν.

Εάν ούτος έχη επί των ανθρωπίνων σχέσεων, τούτο πολύ περισσότερον συμβαίνει επί της θείας ενεργείας. Ο λόγος του Θεού, εις μίαν δεδομένην στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρωπίνη ψυχή δέχηται αυτόν με κατάλληλον εσωτερικήν διάθεσιν, διά της εμφανείας του πραγματικώς εμπνέει νέαν ζωήν, και δη εκείνην η οποία εκπορεύεται εκ του Θεού, ήτοι τήν αιωνίαν ζωήν.

Πηγή: isagiastriados.com

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?