­Βρι­σκό­με­νος στά πρό­θυ­ρα τοῦ θα­νά­του, ὁ Μέ­γας Ἀ­λέ­ξαν­δρος συγ­κά­λε­σε τούς στρα­τη­γούς του καί τούς κοι­νο­ποί­η­σε τίς τρεῖς τε­λευ­ταῖ­ες ἐ­πι­θυ­μί­ες του:

Θέ­λω οἱ πι­ό δι­α­πρε­πεῖς για­τροί νά ση­κώ­σουν τό φέ­ρε­τρό μου, γιά νά μπο­ροῦν νά δεί­ξουν μέ αὐ­τόν τόν τρό­πο ὅ­τι οὔ­τε ἐ­κεῖ­νοι δέν ἔ­χουν, μπρο­στά στό θά­να­το, τή δύ­να­μη νά θε­ρα­πεύ­ουν!

Θέ­λω τό ἔ­δα­φος νά κα­λυ­φθεῖ ἀ­πό τούς θη­σαυ­ρούς μου, γιά νά μπο­ροῦν ὅ­λοι νά βλέ­πουν ὅ­τι τά ἀ­γα­θά πού ἀ­πο­κτοῦ­με ἐ­δῶ, ἐ­δῶ πα­ρα­μέ­νουν!

Θέ­λω τά χέ­ρια μου νά αἰ­ω­ροῦν­ται στόν ἀ­έ­ρα, γιά νά μπο­ροῦν οἱ ἄν­θρω­ποι νά βλέ­πουν ὅ­τι ἐρ­χό­μα­στε μέ τά χέ­ρια ἄ­δει­α καί μέ τά χέ­ρια ἄ­δει­α φεύ­γου­με, ὅ­ταν τε­λει­ώ­σει γιά ἐ­μᾶς ὁ πι­ό πο­λύ­τι­μος θη­σαυ­ρός πού εἶ­ναι ὁ χρό­νος!

ΟΣΙΟΣ-ΣΙΣΩΗΣ-ΕΝΩΠΙΟΝ-ΤΟΥ-ΤΑΦΟΥ-ΤΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?