Ἁμαρτωλός. Ἀνύμφευτε Θεόνυμφε, οὐρανοῦ γῆς Κυρία, σῶσόν με τὸν ταλαίπωρον, Θεοῦ Μῆτερ Μαρία.

Θεοτόκος. Βεβαία ἤθελες σωθῇ, εἰ μὲν μετανοήσῃς, εἰ δὲ μὴ εἰς τὴν κόλασιν, θέλεις νὰ καταντήσῃς.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Γνωρίζεις Παναγία μου, πόσον Σὲ ἀγαποῦσα, μὲ πόθον καὶ εὐλάβειαν, πόσον σ’ ἐπροσκυνοῦσα.

Ἡ Θεοτόκος. Δὲν σῶζει ἡ εὐλάβεια, καὶ ἡ ἀγάπη στεῖραν, χωρὶς τὰ ἔργα τὰ καλά, ψυχῆς τὴν ἰατρεῖαν.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ἐλέησόν με κράζω Σοι, κατὰ τὸ ἔλεός Σου, εὔσπλαγχνὸς πολυέλεος, εἶναι γὰρ ὁ Υἱός Σου.

Ἡ Θεοτόκος. Ζητεῖς πρᾶγμα ἀδύνατον, εἶναι γὰρ ὁ Υἱός μου, εὔσπλαγχνὸς πλὴν καὶ δίκαιος, ὑπάρχει ὁ Θεός μου.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ἠθέλησα πολλαῖς φοραῖς, ἵνα μετανοήσω,ὁ κόσμος δὲν εἶναι γλυκύς, καὶ σύρνομαι ὀπίσω.

Ἡ Θεοτόκος. Θέλησε, ἀποφάσισε, τὴν γνώμην σὺ βιάζεις, τὴν Βασιλείαν Οὐρανῶν, οἱ βιασταὶ ἁρπάζουν.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ἱλάσθητί μοι Δέσποινα, εἰς Σὲ μόνην ἐλπίζω, μετὰ Θεὸν ὁ ἄθλιος, ἐκ μήτρας Σὲ γνωρίζω.

Ἡ Θεοτόκος. Καλὴ εἶναι καὶ ἡ ἐλπίς, καὶ σῶνει τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔργα ὅμως πρόσθεσε, καλὰ εἰς τὴν ζωήν σου.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Λύτρωσαί με πανάχραντε, πυρὸς τοῦ αἰωνίου, ἐσὺ γὰρ θέλεις δύνασαι, ὡς Μήτηρ τοῦ Κυρίου.

Ἡ Θεοτόκος. Μὴ μ’ ἐνοχλεῖς ταλαίπωρε, μὲ τὴν πολυλογίαν, εἰς ἄνθρωπον ἁμαρτωλόν, δὲν δίδω εὐλογίαν.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Νινευΐτας ὁ Κύριος ἔσωσε, καὶ τὴν πόρνην, σῶσον κᾀμὲ Κυρία μου, κράζω ὡς τὸν τελώνην.

Ἡ Θεοτόκος. Ξύπνησε ἀπ’ τὰ κακά, κάνε ἐλεημοσύνη, καὶ θέλει σώσει καὶ ἐσέ, Θεοῦ ἡ καλοσύνη.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ὅλας τὰς ἁμαρτίας μου συγχώρησον Κυρία, ἔχεις γὰρ ἐπακούοντα, τὸν Θεὸν Παναγία

Ἡ Θεοτόκος. Πολλὰ καλὰ συγχώρησιν, δίδει ἁμαρτημάτων, ὁ Κύριός μου πλὴν ζητεῖ, ἀποχὴν τῶν πταισμάτων.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ῥεῖθρα θερμῶν δακρύων μου, μὴ ἀποσιωπήσῃς, μετανοοῦντα δοῦλόν Σου, δέξαι μὴ μὲ ἀφήσῃς.

Ἡ Θεοτόκος. Σὲ δέχομαι ἐπήκουσα, τὴν παρακάλεσίν σου, πρόσεχε ὅμως μὴ στραφῇς, ἀπ’ τὴν ὑπόσχεσίν σου.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Τὴν χάριν Σου Κυρία μου, φθέγγομαι καὶ οὐ κρύπτω, εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ, εἰς τοὺς πόδας Σου πίπτω.

Ἡ Θεοτόκος.Ὕμνησον, εὐχαρίστησον, Θεὸν τὸν Λυτρωτήν σου, καὶ δούλευε καὶ λάτρευε, Αὐτὸν τὸν Ποιητήν σου.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Φωνὰς τὰς εὐχαριστικάς, Θεῷ καὶ Σὺ Κυρία, ἀναπέμπω ἑκάστοτε, Θεοτόκε Μαρία.

 

Ἡ Θεοτόκος πρὸς τὸν Χριστόν. Χάριν τὴν Σὴν κατάπεμψον, παμφίλτατε Υἱέ μου, τούτῳ μετανοοῦντί Σοι, φιλάνθρωπε Θεέ μου.

Ὁ Ἁμαρτωλός. Ψάλλω κηρύττω καὶ λαλῶ, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, τὴν δόξαν Σου Θεόνυμφε, καὶ τὰς εὐεργεσίας.

Ὦ κόσμε τετραπέρατε, ἄλλος δὲν σὲ φυλάττει, εἰμὴ Παρθένος ἐκ Θεοὺ, αὐτῶν τῷ κράττει.

 

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2018 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;