Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Εἶναι γεγονὸς γενικὼς παραδεκτό, καθὼς τὸ λέει καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ ποὺ εἶναι βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι σὲ πλεονεκτικὴ θέση σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἴμαστε κληρονόμοι τῆς αἰωνίου βασιλείας.
Ὅταν θὰ γίνει ἡ κρίσις στὴν Δευτέρα παρουσία θὰ ἀκούσουμε τὰ ἐξῆς: Στοὺς μὲν εὐλογημένους ποὺ ἔζησαν τὴ ζωή τους σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου νὰ κληρονομήσετε τὴν Βασιλεία ἡ ὁποία εἶναι ἕτοιμη ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» .
Ὅμως γιὰ νὰ εἴμαστε κληρονόμοι σὲ μιὰ περιουσία πρέπει νὰ ἔχουμε τίτλους, ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν τὸν βαθμὸ συγγενείας.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστό. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς λέμε δύο ἤ καὶ περισσότερες φορὲς τὸ Πάτερ ἡμῶν, ἀλλὰ δὲν πιστεύουμε στὴν οὐσία ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ σχέση δηλαδὴ ὅτι ἔχουμε Πατέρα τὸν Θεό καὶ ὅτι εἴμαστε παιδιά του. Αὐτὸς ποὺ μᾶς κάνει συγγενεῖς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Χριστός.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του κεφ. Δ΄στίχ. 5 λέει:« Ἴνα τὴν ὑιοθεσίαν ἀπολάβωμεν».
Καὶ στὸ κατὰ Ἰωάννην Α΄στίχ. 12 « Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ».
Ἕνας ποὺ δὲν ἔλαβε τὸν Ἰησού, ἀλλὰ τὸν βλαστημάει καὶ ἀπὸ πάνω, πῶς εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ; Ὁ Χριστὸς λοιπὸν εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὴν συγγένεια. Εἴμαστε ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ βαπτιστήκαμε στὸ ὄνομά του. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε»  ἀκούγεται στὴν βάπτιση. Καὶ ἀφοῦ κατὰ χάριν εἴμαστε ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ κατ’ἐπέκτασιν εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.
Ὁ φυσικὸς κληρονόμος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν εἶναι ὁ Χριστός. Ἐμεῖς εἴμαστε συγκληρονόμοι.
Θὰ μᾶς παρουσιάσει ὁ Χριστὸς λοιπὸν στὸν Πατέρα σὰν τὰ μικρά του ἀδέλφια, διότι λέει τὸ Εὐαγγέλιο «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δι’ἐμοῦ». Ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴ γῆ γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ χωματένιο πνευματικό. Θέλει νὰ βάλει στὸ αἷμα τοῦ Ἀδὰμ τὸ δικό του αἷμα. Πρέπει νὰ κοινωνήσουμε τόσες φορὲς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὥστε νὰ ἀλλάξουμε τὸ αἷμα τοῦ Ἀδὰμ ποὺ ἔχουμε μέσα μας μὲ αἷμα Χριστοῦ. Κοινωνοῦμε συνήθως τὶς μεγάλες γιορτὲς γιὰ χρόνια πολλὰ καὶ γιὰ τὸ καλό. Ἡ Θεία κοινωνία εἶναι φαγητὸ καὶ ποτὸ τῆς ψυχῆς καὶ πρέπει νὰ εἶναι καθημερινή. Ἀλίμονο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ στέκονται ἀπὸ μακριὰ καὶ βλέπουν τὸ μυστήριο.
Δὲν πλησιάζουμε τὸ Ἅγιο Ποτήριο διότι δὲν θέλουμε νὰ σταματήσουμε τὴν ἁμαρτία. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦμε, ἐφ’ὅσον  δὲν ἔχει γίνει ἡ κατάλληλη προετοιμασία. Γιὰ νὰ κοινωνήσουμε πρέπει νὰ κάνουμε κατάλληλη προετοιμασία, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν ἐκκοπὴ τῆς ἁμαρτίας. Πρέπει νὰ μετανοήσουμε εἰλικρινά,νὰ ἐξομολογηθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ μας καὶ ἀφοῦ προηγηθεῖ νηστεία τὴν ὁποία θὰ μᾶς ὁρίσει ὁ πνευματικός, πλησιάζουμε μὲ τὴν εὐλογία του τὸ Ἅγιο Ποτήριο.
Τὸ πόσο τακτικὰ θὰ κοινωνοῦμε θὰ μᾶς τὸ καθορίσει ὁ πνευματικός. Καθόμαστε λοιπὸν στὸ τέλος καὶ παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο τὸν «μάρτυρα κατηγορίας» διότι τὸ ἀντίδωρο εἶναι φωτιά, διότι μᾶς ρωτάει: ποῦ εἶναι τὸ δῶρο; ἐμένα μὲ λένε ἀντίδωρο δὲν μὲ λένε δῶρο. Σ’αὐτοὺς ποὺ παίρνουν ἀντίδωρο ὁ ἱερέας λέει: «εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος», ἐνῶ σ’αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν λέει: «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον». Τὸ ἀντίδωρο δὲν σώζει, τὸ δῶρο, ἡ θεία κοινωνία σώζει.
Κάνοντας λοιπὸν κανεὶς καλὰ ἔργα δὲν ἐξασφαλίζει τὸν παράδεισο. Χρειάζονται  δύο τινά. Χρειάζονται τὰ ἔργα γιὰ τὴν θέση στὸν παράδεισο καὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν εἴσοδο στὸν παράδεισο. Τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ ἀποσκευὲς ποὺ ἔχει κάποιος στὸ ταξίδι. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ταξιδέψει πρέπει νὰ ἔχει εἰσιτήριο καὶ τὸ εἰσιτήριο εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Δίχως εἰσιτήριο δὲν μπορεῖ νὰ ταξιδέψει κανεὶς ἔχοντας μόνο ἀποσκευές, τὰ καλὰ ἔργα , δηλαδή. Ὁ φαρισαῖος εἶχε ἀποσκευὲς ἀλλὰ δὲν ταξίδεψε ἐνῶ ὁ τελώνης δίχως ἀποσκευὲς ταξίδεψε. Ὅπως καὶ ὁ ληστὴς ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶχε ἀποσκευὲς παρ’ὅλα αὐτὰ εἶπε τὸ μνήσθητί μου Κύριε καὶ ταξίδεψε.

Οἱ ἅγιοι Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ Μακάριος Νοταρὰς λέγουν, αὐτοὶ ποῦ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλοὺς νὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους κατηχουμένους καὶ νὰ ἀποχωροῦν τὴν ὥρα τῶν εὐχῶν τῶν κατηχουμένων, διότι δὲν ἔχουν λόγο παραμονῆς στὸ ναό. Ὅσοι δὲν κοινωνοῦν περιφρονοῦν τὴν πρόσκληση τοῦ ἱερέως:«μετὰ φόβου θεοῦ πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε». Ἀκόμη ψάλουμε μετὰ τὴ θεία κοινωνία τὸ «εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθηνόν, ἐλάβομεν πνεύμα ἐπουράνιον». Τὸ φῶς εἶναι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ δὲν κοινωνήσαμε πῶς εἴδαμε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό καὶ πῶς λάβαμε πνεῦμα ἐπουράνιο; Ἡ ἀξία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ ἡ συμμετοχὴ σ’αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ Εὐαγγέλιο. Στὸ κατὰ Ἰωάννην κεφ. Στ’ στιχ. 54 ὅπου γράφει «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῆ ἐσχάτη ἡμέρα». Καθὼς στὸν στ. 53 λέει: «ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς». Καὶ στὸν στ. 56 λέει:«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγώ ἐν αὐτῶ».
Ἐπικρατεῖ δυστυχῶς ἡ λανθασμένη ἀντίληψη ὅτι γιὰ λόγους ἠθικοὺς δὲν πρέπει νὰ προσερχόμαστε στὴ θεία κοινωνία τακτικά. Ρώτησαν τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, κάθε πότε νὰ κοινωνοῦμε; Καὶ εἶπε μιὰ σοφὴ κουβέντα. Εἶσαι ἕτοιμος; Ἔχεις καθαρὴ καρδιά; Κοινώνα κάθε μέρα! Ἄν δὲν εἶσαι ἕτοιμος οὔτε τὸ Πάσχα νὰ κοινωνήσεις. Διότι καὶ ὁ Ἰούδας τὸ Πάσχα κοινώνησε καὶ κατεκρίθη. Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶσαι δύο φορὲς τὸ χρόνο ἄξιος καὶ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο νὰ εἶσαι ἀνάξιος;

Τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης τεσσαρακοστῆς γίνονται λειτουργίες μόνο Σάββατο καὶ Κυριακή. Ἡ Ἐκκλησία σὰν φιλόστοργη μάνα, ἀπὸ ἀγάπη ὁρμωμένη θέσπισε νὰ γίνονται οἱ λειτουργίες τῶν προηγιασμένων, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ προσέρχονται οἱ πιστοὶ στὴ θεία κοινωνία τακτικώτερα. Ἄν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῆς συχνῆς θείας κοινωνίας δὲν θὰ ὑπῆρχε λόγος νὰ κάνουμε τὶς λειτουργίες τῶν προηγιασμένων. Ὁ Μέγας Βασίλειος σὲ μιὰ ἐπιστολή του «Πρὸς Καισαρίαν πατρικίαν περὶ κοινωνίας» λέει τὰ ἑξῆς: «Εἶναι καλὸ καὶ ὠφέλιμο νὰ κοινωνεῖς καθημερινὰ καὶ νὰ μεταλαμβάνεις τὸ Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ χριστοῦ, γιατὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς σαφῶς μᾶς λέει: «ὅποιος τρώει τὴν σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου ἔχει ζωὴ αἰώνια». Γιατί ποιὸς ἀμφιβάλει, ὅτι τὸ νὰ παίρνει κανεὶς μέρος στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ζεῖ τὴ ζωὴ αὐτὴ μὲ πολλοὺς τρόπους; Ἐμεῖς ὅμως βέβαια παίρνουμε τὴ Θεία Κοινωνία τέσσερις φορὲς τὴν ἐβδομάδα, τὴν Κυριακή, τὴν Τετάρτη, τὴν Παρασκευή καὶ τὸ Σάββατο. Κοινωνοῦμε ἀκόμη καὶ τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ἐβδομάδος, σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ ἑορτάζει ἡ μνήμη κάποιου ἁγίου» (περικοπὴ ἀπὸ τὴν 93η  ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Βασιλείου Ε.Π. 32, 484).
Οἱ ἴδιοι οἱ δαίμονες καὶ χωρὶς νὰ θέλουν ὡμολόγησαν τὴν ὠφέλεια ποὺ χαρίζει ἡ Θεία Κοινωνία. Ὅταν ρωτήθηκαν, λοιπόν, αὐτοὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βοστρινό, ἄνθρωπο ποὺ εἶχε τὴν ἐξουσία κατὰ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων, ποιά πράγματα φοβοῦνται περισσότερο, ἀπάντησαν ὅτι φοβοῦνται τὸ βάπτισμα, τὸν Σταυρό καὶ τὴ Θεία Κοινωνία. Κι ὅταν πάλι ρωτήθηκαν ποιό φοβοῦνται περισσότερο; ἀπάντησαν: « Ἄν διατηρούσατε καλὰ αὐτὸ ποὺ μεταλαμβάνετε, κανένας ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀδικήσει κάποιον ἀπὸ τοὺς χριστιανούς». Οἱ θείοι Ἀπόστολοι καὶ Ἅγιοι Πατέρες στὶς διδασκαλίες τους παρακινοῦν τοὺς χριστιανούς, ποὺ δὲν ἐμποδίζονται ἀπὸ τὸν πνευματικό τους, νὰ μεταλαβαίνουν πολὺ συχνὰ τὰ θεία μυστήρια˙ διότι ὅσο ἀργοποροῦν καὶ δὲν μεταλαβαίνουν, τόσο περισσότερο κυριεύονται ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες. Μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γινόμαστε κοινωνοὶ καὶ συμμέτοχοι τῆς ζωῆς, τῆς θυσίας καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχουμε πλέον ἀπὸ τὸν παρόντα βίο ζωὴ αἰώνια. Συνεπῶς συνιστᾶται ἡ συχνὴ Θεία Κοινωνία, πρᾶγμα ποὺ ἦταν κανόνας στὴν ἀρχαία Ἑκκλησία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?