Ἡ ἀγάπη εἶναι ἀληθινή ὅταν ἐκδηλώνεται πρός τόν πλησίον μας ἔμπρακτα, δηλαδή μέ ἔργα καί ὄχι μόνο μέ λόγια.

Λέγει ὁ μεγάλος παιδαγωγός γιά τήν ἔμπρακτη ἀγάπη: «Ἡ τελεία ἀγάπη εἶναι νά πουλήσης ὅλα σου τά πράγματα νά τά δώσης ἐλεημοσύνην καί νά πηγαίνης καί ἐσύ νά εὕρης κανένα αὐθέντη νά πουληθῆς σκλάβος καί ὅσα πάρης νά τά δώσης ὅλα, νά μήν κρατήσης ἕνα ἄσπρο….

Εἰς τήν Ἀνατολην ἦτον ἕνας δεσπότης. Τοῦ ἐπῆραν ἀπό τήν ἐπαρχίαν του ἑκατό ἀνθρώπους σκλάβους. Ἐπούλησε ὅλα του τά πράγματα καί τούς ἐξεσκλάβωσεν. Ἕνα παιδίον μιανῆς πτωχῆς χήρας ἀπόμεινε σκλαβωμένο. Δέν εἶχε πῶς νά τό ξεσκλαβώση καί αὐτός τί κάμνει; Πηγαίνει καί ξουρίζεται καί βγάνει τά γένεια. Ἐπῆγε καί παρακάλεσε τόν αὐθέντη ὁπού εἶχε τό παιδίον νά τό ἐλευθερώση καί νά κρατήση ἐκεῖνον σκλάβον. Τό ἐλευθέρωσεν ἀπό τήν σκλαβιάν καί αὐτός ἐκάθισεν εἰς τόν αὐθέντη καί ἀπερνοῦσε μεγάλην σκληραγωγίαν, ἕως ὁποῦ διά τήν ὑπομονήν ὁπού ἔκανε τόν ἠξίωσε ὁ Θεός καί ἔκανε θαύματα. Ὕστερα τόν ἐλευθέρωσεν ὁ αὐθέντης του καί πάλιν ἔγινε Ἀρχιερεύς καθώς ἦτον πρωτύτερα. Τήν αὐτήν ἀγάπην θέλει ὁ Θεός νά ἔχωμεν καί ἡμεῖς».

Αὐτός ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος πού μιμεῖται σέ ὅλα τόν Ἀρχιποίμενα καί εἶναι σέ ὅλα καί πάντα εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, μέ τήν ἀγάπη γιά κυριώτερο χαρακτηριστικό καί βαθύτερο γνώρισμα».

Αὐτήν τήν ἀληθινή καί ὁλοκληρωμένη ἀγάπη τήν εἶχε ἀποκτήσει σέ μεγάλο βαθμό ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μέ τόν ἀγώνα του, καθαρίζοντας τήν καρδιά του. Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀδελφῶν του, ὑποβλήθηκε σέ θυσίες, κόπους, ὄργωσε ὅλη σχεδόν τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα διδάσκοντας, μέ λόγο καί ἔργο, γιά νά ξεσκλαβωθοῦμε – καί μέ τίς δύο ἔννοιες τῆς σκλαβιᾶς τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς λόγω ἁμαρτιῶν – ἐμεῖς, νά βροῦμε τόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Τέλος ὁ Χριστός τόν ἀξιώνει νά μαρτυρήση για τό ὄνομά Του καί νά λάβη διπλό στεφάνι, τοῦ μαρτυρίου αἵματος καί τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως, τηρώντας ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου.

Στίς διδαχές του παρουσιάζει πολλά παραδείγματα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης πού τήν ξεχωρίζεις ἀπό τήν ψεύτική. Ὅταν μοιράζεσαι τό φαγητό, τά ἐνδύματα, μέ τήν παρηγοριά σέ θάνατο ἤ ἀρρώστεια κ.ἄ.

 

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;