Δι­ή­γη­ση Θε­ο­δώ­ρου Χα­τζη­πα­τέ­ρα, παν­το­πώ­λη, ἀ­πό τήν Ξάν­θη: «Ἤ­μουν στό Κελ­λί τοῦ πα­τρός Πα­ϊ­σί­ου καί συ­ζη­τού­σα­με τά προ­βλή­μα­τά μου.  Ἦ­ταν χει­μώ­νας καί ἤ­μα­σταν μό­νοι. Κα­τά τήν ὥ­ρα τῆς συ­ζη­τή­σε­ως, ἦρ­θε στό νοῦ μου ἡ ἐ­πι­θυ­μί­α μου νά τοῦ ζη­τή­σω νά μοῦ δώ­ση ἕ­να σταυ­ρου­δά­κι γιά τό πέμ­πτο μου παι­δί, πού εἶ­χε γεν­νη­θεῖ πρό­σφα­τα. Γιά ὅ­λα τά παι­διά μου καί γιά μᾶς τούς γο­νεῖς, μᾶς εἶ­χε δώ­σει ἀ­πό ἕ­να σταυ­ρου­δά­κι φτι­αγ­μέ­νο ἀ­πό τόν ἴ­διο μέ ἅ­γιο Λεί­ψα­νο μέ­σα του, τοῦ ὁ­σί­ου Ἀρ­σε­νί­ου, τοῦ νο­νοῦ του. Ὅ­μως εἶ­χα μά­θει, ὅ­τι τα­λαι­πω­ρεῖ­το μέ ἀρ­ρώ­στει­ες καί δέν τολ­μοῦ­σα νά τοῦ τό ζη­τή­σω. Ἔ­τσι λυ­πη­μέ­νος πού δέν τόλ­μη­σα νά ζη­τή­σω τό σταυ­ρου­δά­κι, ἔ­φυ­γα ἀ­πό τό Κα­λύ­βι του. Πά­νω στό λε­ω­φο­ρεῖ­ο φεύ­γον­τας γιά τή Δάφ­νη ἀ­πό Κα­ρυ­ές, μέ πλη­σιά­ζει ἕ­νας ἄ­γνω­στός μου κα­λό­γε­ρος καί μοῦ δί­νει κά­τι τυ­λιγ­μέ­νο σέ χαρ­το­πε­τσέ­τα. «Εἶ­ναι ἀ­πό τόν γέ­ρον­τα Πα­ΐ­σιο”, μοῦ λέ­ει καί ἀ­πο­μα­κρύ­νε­ται πρός τήν πί­σω με­ριά τοῦ λε­ω­φο­ρεί­ου. Παίρ­νω τήν χαρ­το­πε­τσέ­τα μέ λα­χτά­ρα, τήν ἀ­νοί­γω καί βρί­σκω ἕ­να σταυ­ρου­δά­κι ἀ­πό αὐ­τό πού λα­χτα­ροῦ­σε ἡ ψυ­χή μου. Ση­κώ­νο­μαι, ψά­χνω νά εὐ­χα­ρι­στή­σω τόν μο­να­χό, ἀλ­λά δέν ἔ­μοια­ζε κα­νέ­νας μέ τόν μο­να­χό πού μοῦ ἔ­δω­σε τό σταυ­ρου­δά­κι. Τόν ἔ­ψα­χνα καί στήν Δάφ­νη μέ­χρι νά φύ­γη τό κα­ρά­βι γιά Οὐ­ρα­νού­πο­λη, ἀλ­λά τί­πο­τα.

»Κά­ποι­ος γνω­στός μου καί φί­λος μοῦ δι­η­γή­θη­κε: «Βρι­σκό­μουν στό Κα­λύ­βη τοῦ γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου, καί μοῦ εἶ­πε ὁ Γέ­ρον­τας: «Μα­νώ­λη, πη­γαί­νον­τας πρός Κο­μο­τη­νή πέ­ρα­σα ἀ­πό τήν Ξάν­θη καί εἶ­δα τό σπί­τι σου”. Ὁ Γέ­ρον­τας πε­ρι­έ­γρα­ψε μέ λε­πτο­μέ­ρει­ες τό σπί­τι τοῦ Μα­νώ­λη, χω­ρίς νά ἔ­χη πά­ει πο­τέ στό σπί­τι του».

Περιοδικό Ερώ

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2018 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

ή

Create Account