Πρέπει, καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά στοχαστοῦμεν τί κακόν πρᾶγμα εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καί τί καλόν πρᾶγμα εἶναι ἡ ταπείνωσις, πῶς ἡ ὑπερηφάνεια ἐγκρέμισε τόν Διάβολον ἀπό τήν ἀγγελικήν δόξαν καί ἔχει νά καίεται πάντοτε εἰς τήν Κόλασιν καί πῶς ἡ ταπείνωσις ἐβάσταξε τούς ἀγγέλους εἰς τόν οὐρανόν νά χαίρωνται ἐκείνην  τήν δόξαν τῆς ἁγίας Τριαδος.

Πρέπει νά στοχασθοῦμε πώς ὁ πανάγαθος Θεός μισεῖ τόν ὑπερήφανον καί ἀγαπᾶ τόν ταπεινόν. Καί ὄχι μόνον ὁ Θεός, ἀλλά καί ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἰδοῦμε κανένα ταπεινόν, τόν βλέπομεν ὡσάν ἄγγελον, μᾶς φαίνεται νά ἀνοίξωμεν τήν καρδιά μας νά τόν βάλωμεν μέσα.

Ἄς ἀποφεύγωμεν λοιπόν ἀδελφοί μου, τήν ὑπερηφάνειαν, διότι εἶναι πρώτη θυγατέρα τοῦ Διαβόλου, εἶναι στράτα ὁπού μᾶς πηγαίνει εἰς τήν Κόλασιν καί νά ἔχωμεν τήν ταπείνωσιν, ὡσάν ὁπού εἶναι ἀγγελική, εἶναι στράτα ὁπού μᾶς πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον.

Μήν λέγεις πώς εἶσαι ταπεινός, μέσα εἶναι τό γουρουνόπουλο τῆς ὑπερηφανείας.

Ὁ χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες διά νά πετάξη, νά πηγαίνη εἰς τόν Παράδεισον, μέ τήν ἀγάπην καί μέ τήν ταπείνωσιν….».

«Νά ἐνδυώμεθα ταπεινά τά ρουχαλάκια μας καί νά τρώγωμεν το ἀρκετόν μας καί νά μήν ἀργολογοῦμεν, ἀλλά νά φροντίζωμεν πῶς νά στολίσωμεν τήν ψυχήν μας μέ ὁμιλίες κενές, μέ ἤθη χρηστά, διά νά τήν κάμωμεν νύμφην τοῦ Χριστοῦ μας…..».

«Διά τοῦτο χριστιανές μου, ὅσον καί ἄν ἠμπορῆτε νά εἶσθε σκεπασμένες καί νά ἔχετε ἐντροπήν καί ταπείνωσιν, νά φαίνεσθε ὡσάν ἄγγελοι….».

«Τήν Μεγάλη Πέμπτη τό βράδυ ἠξεύροντας ὁ Κύριος ὡς καρδιογνώστης Θεός τά μέλλοντα καί μάλιστα τήν κακίαν τῶν Ἑβραίων καί τοῦ Ἰούδα ἐπῆρε καί ἔπλυνε τά ποδάρια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, διά νά σοῦ δείξη παράδειγμα καί ἐσένα, κἄν βασιλεύς νά εἶσαι, πάντοτε νά ταπεινώνεσαι καί νά τιμᾶς ἐκεῖνον τόν πτωχόν καί νά τόν ἔχης καλύτερα ἀπό λόγου σου καί νά μήν τόν καταφρονᾶς….».

«Ἀμή ὡσάν θέλης νά φυλάξης παρθενίαν….νά νεκρώνης νά ταπεινώνης τήν σάρκα, ὁπού εἶναι ἕνας λύκος, ἕνα γουρούνι, ἕνα θηρίον, ἕνα λιοντάρι, καί νά φεύγης τόν κόσμον μά περισσότερον τήν γυναῖκα…».

«Τά ἐννέα τάγματα ἐταπεινώθησαν καί ἔπεσαν καί ἐπροσκύνησαν τήν ἁγία Τριάδα καί ἐστάθησαν εἰς τόν τόπον τους καί χαίρονται καί εὐφραίνονται πάντοτε ἐκείνην τήν δόξαν τήν θεϊκήν…Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τί μέγα κακόν εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ πρώτη θυγατέρα τοῦ ἑωσφό-ρου Διαβόλου, καί τί μέγα καλόν εἶναι ἡ ταπείνωσις …καί νά ἔχωμεν τήν ταπείνωσιν, διατί εἶναι ἀγγελική».

 

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2018 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;